Pravidla

Dodržuj pravidla nebo se rozluč! - banner

Odkaz na zobrazení pravidel: zde

Níže uvedená pravidla jsou zatím neplatná! Připravujeme změnu těchto pravidel a níže uvedená pravidla jsou pouhý dočasný návrh. O finální změně pravidel budeme řádně informovat.

1. Všeobecné ustanovení

 1. Hráč zaregistrovaný na serverech BeastBlock.cz akceptuje a souhlasí se všemi pravidly, VOP a zároveň uděluje souhlas se Zásady ochrany osobních údajů a jejich zpracování ve smyslu nařízení Evropské unie GDPR (General Data Protection Regulation).
 2. Tyto pravidla, VOP a pravidla Discord serveru platí na serveru BeastBlock.cz a taktéž na Discordu, webu a dalších službách, které spadají pod BeastBlock.cz.
 3. Hráč hraním na serveru uděluje souhlas s logováním IP adresy při připojení na server a s logováním každé komunikace ve hře, na webu a popřípadě na dalších službách. Více podrobností a specifikací je k nalezení v dokumentu "Zásady ochrany osobních údajů".
 4. Vedení serveru BeastBlock.cz, tj. majitelé – popřípadě zakladatelé (dále jen
  „Vedení serveru“), si vyhrazují právo na změnu Pravidel nebo VOP i bez předchozího upozornění.
 5. Hráč je povinen uposlechnout výzvy člena týmu k ukončení jakékoli činnosti. Hráč je taktéž povinen respektovat veškeré rozhodnutí člena týmu.
 6. Hráč se při připojení se zavazuje k dodržování a respektování zákonů České
  a Slovenské republiky, nebo zákonů země, ze které je hráč připojen. Taktéž se zavazuje respektovat a dodržovat Evropské zákony a mezinárodní právní předpisy. V případě jejich nedodržování bude Vedení serveru BeastBlock.cz kontaktovat příslušné správní orgány a osoba jež je porušila může být tímto trestně stíhána (dle 40/200 9 Sb. Trestního zákoníku § 403).
 7. Hledání nedostatků nebo mezer v pravidlech, VOP je přísně zakázáno. Hráč je povinen tyto nedostatky či mezery nahlásit do 48 hodin vedení serveru BeastBlock.cz.
 8. Připojení na server přes prostředky, které mění reálné informace a mění například IP adresu připojovaného hráče na servery BeastBlock.cz je zakázáno a může mít za následek „blacklist“. Jeden z těchto prostředků je například VPN. Blacklist je považován za blokaci připojení daného nicku na servery BeastBlock.cz.
 9. Na serveru a dalších službách, které spadají pod BeastBlock.cz je přísně zakázáno projevovat fašismus, rasismus a homofobii. Dále je zakázáno jakékoliv neslušné, vulgární, rasistické, úchylné a neestetické chování. Je přísně zakázán spam chatu stejnými nebo podobnými zprávami a nadměrné psaní Caps Lockem. Potrestáno může být také ironické, sarkastické nebo arogantní chování. Hráč je povinen se vyjadřovat slušně a zodpovědně.
 10. Všechen virtuální majetek – tj. například itemy, výhody, mapy patří pod projekt BeastBlock.cz a nemůže být nějakým způsobem vymahatelný.
 11. Hráči nemají právo pro přístup na vývojářské servery – tj. server určený pro Developery a Techniky. Vstup si nejde nijak vynutit ani zakoupit. O přístup na server rozhodují technici, popřípadě vedení serveru.
 12. Server BeastBlock.cz si vyhrazuje právo na dočasné přerušení chodu serveru bez předchozího upozornění a bez udání důvodu.
 13. Hráč nesmí být podobný/stejný členovi týmu projektu BeastBlock.cz, Youtuberovi či jiné známé osobnosti. Tento krok může mít za následek zablokování připojení na server BeastBlock.cz.
 14. Projekt BeastBlock.cz není serverem patřící firmě Mojang Studios a nesmí se s touto firmou spojovat.
 15. Hráč je povinen nahlásit konání jiného hráče, který se dopouští činnosti, která je v rozporu se zde uvedenými pravidly. Hráč je povinen při nahlášení předložit důkaz, kde je jasné, že se hráč dopustil porušení pravidel.
 16. Jako důkazní materiál se považují nezfalšované screenshoty nebo videa. Svědek – tj. jiný hráč, nelze brát jako důkazní materiál. Důkazní materiál je také brán za platný pouze pokud není starší více než 14 dní.
 17. Člen týmu BeastBlock.cz od vás nesmí a nikdy nebude požadovat, abyste mu poskytli vaše heslo.
 18. Je zakázáno napomáhat nebo navádět ostatní hráče k porušování zde uvedených pravidel, VOP nebo pokynů člena týmu. Hráč je povinen nahlásit toto konání členům týmu BeastBlock.cz. (! 15)
 19. Každý hráč má právo vědět v případě porušení pravidel důvod jeho trestu. Důvod je uveden při pokusu o připojení na serveru.
 20. Server ani jeho členové týmu neručí a nenahrazují škody zapříčené nedodržováním zde sepsaných pravidel.
 21. BeastBlock.cz je oprávněn v případě poškozování herního serveru nebo porušování pravidel, zamezit uživateli v přístupu na herní servery.
 22. Člen týmu není oprávněn změnit přihlašovací údaje na server, ani informovat o změně hesla. Oprávnění na změnu hesla má pouze Člen Vedení serveru a to na žádost prostřednictvím ticketu na Discord serveru.
 23. O délce trestu rozhoduje pouze tým BeastBlock.cz. Hráč nemá právo namítat o délce trestu. Reklamace (podání žádosti o zrušení trestu) je možné provádět na Discord serveru prostřednictvím ticketů.
 24. Každý hráč je povinen mít dobře zabezpečený účet. Silné heslo musí obsahovat kombinaci, která obsahuje velká a malá písmena a je doplněna čísly. Silné heslo nesmí být stejné jako herní jméno a nemělo by obsahovat slovo. Váš herní účet je jen váš a je zakázáno ho sdílet s ostatními osobami, za způsobené škody ve vaší herní aktivitě odpovídáte vy. V případě ztráty je za to zodpovědný hráč. Žádost o změnu hesla (unregister), je možné prostřednictvím ticket systému na Discord serveru.
 25. Hráč má povoleno psát pouze těmito jazyky: čeština, slovenština, angličtina. Psaní jiným jazykem bude automaticky bráno jako spam.
 26. Hráči je zakázáno zveřejňování osobních údajů, telefonních čísel apod. jiného hráče. Žádný hráč nesmí veřejně v chatu zveřejňovat své osobní údaje, telefonní číslo apod.
 27. Pokud se hráč nebo člen týmu jakýmkoliv způsobem dostane k jakýmkoliv osobním údajům libovolného hráče (či člena týmu), je povinen zachovat mlčenlivost a v žádném případě je nesdílet s kýmkoliv dalším.
 28. Člen týmu je zavázán pravidly stejně jako hráči. V případě porušení pravidel u strany člena týmu je možné k udělení trestného bodu. Trestný bod může udělit pouze Vedení daného týmu nebo Majitel – popřípadě Zakladatel serveru.
 29. Vyhrožování trestem nebo fyzické/psychické vyhrožování se trestá. V případě, že Člen týmu bude vyhrožovat, dojde k udělení trestného bodu.
 30. Pokud byl hráč okraden o reálnou měnu nebo heslo, neručí za to server BeastBlock.cz. Hráč, který je/byl přichycen u pokusu okradení jiného hráče bude potrestán dle trestníku, který je dostupný pouze členům týmu BeastBlock.cz.
 31. Hráč je povinen průběžně na webu kontrolovat sekci Pravidla a VOP pro jejich případné doplnění.
 32. Pokud dojde ze strany hráče k úmyslnému nebo neúmyslnému poškození serveru, Vedení serveru má právo hráče zabanovat, a to i v případě, že to není uvedeno v pravidlech.
 33. Hráč, který je na blacklistu nemá právo na unban. Udělení unbanu hráči, který je na tomto seznamu může provést pouze Vedení serveru, tj. Majitelé – popřípadě Zakladatelé.
 34. Členové týmu mají právo na čtení privátních zpráv na serveru.
 35. Při řešení problému je přísně zakázáno nahrávat audio stopu – při rozhovoru s členem týmu.
 36. V případě zrušení nějaké funkce či věci není server povinen navrátit danou funkci nebo věc.
 37. Je zakázáno vytvářet rezidence na cizích stavbách.
 38. Je zakázáno vyhodit hráče z residence a následně si přivlastnit věci daného hráče.
 39. Hráč má právo požádat o pomoc člena helper týmu v momentě, kdy se otázka vztahuje k serveru.
 40. Jakákoliv forma hazardu (kasína, automaty se šancí prohry aj.) není povolena.

2. Server

 1. Server BeastBlock.cz je provozován alužbou GamerHost.cz.
 2. Všechny servery BeastBlock.cz jsou výhradně majetkem serveru BeastBlock.cz a jejich práva nejsou převoditelné.
 3. Uživatel smí používat pouze části serveru, které mu náleží ve smyslu přiděleného ranku. (! 1.11)
 4. Je přísně zakázáno vést jakékoliv útoky – například DDoS nebo DoS nebo bot útoky, na servery BeastBlock.cz.
 5. Je přísně zakázáno jakýmkoli způsobem způsobovat nadměrné zatížení serveru nebo způsobovat pády serveru. Toto konání může mít za následek „blacklist“.
 6. V případě pádu serveru si vedení serveru vyhrazuje právo na zapnutí dočasné údržby.
 7. Je přísně zakázáno na serveru využívat redstone obvody, které způsobují nadměrné přetížení serveru. O vytíženosti redstone obvodu v souvislosti se serverem rozhodne člen týmu.
 8. Taktéž zakazujeme na serveru spawnovat velké množství entit v jednom chunku, které by mohlo způsobit přetížení serveru.
 9. Je přísně zakázáno jakýmkoli jiným způsobem nadměrně přetěžovat server.
 10. V případě neoprávněného vstupu nebo zásahu do systému se server zavazuje okamžitě kontaktovat orgány činné v trestném konání, kterým vedení serveru poskytne součinnost.
 11. Je přísně zakázáno urážet, vyhrožovat, obtěžovat, zesměšňovat nebo slovně napadat jiné hráče, členy týmu. Na serveru je přísně zakázána šikana druhých.

3. Herní účty

 1. Každý hráč je oprávněn na serveru vlastnit jeden herní účet. V případě, že na jednom počítači nebo IP adrese hraje více hráčů/osob, je každý z hráčů/osob povinný tuto skutečnost oznámit členu týmu.
 2. Obchodování s Minecraft/Discord účtem na serverech a službách s ním související, je přísně zakázáno. V případě zjištění tohoto konání, může být daný účet na dané platformě smazán z databáze.
 3. Hráč je za bezpečnost svého účtu zodpovědný sám.
 4. Nelze měnit stav účtu, v případě že je na něm aktivní ban, tzn. nelze si požádat o manuální převod VIP, peněz atd..
 5. Obchodování neboli prodej (i nákup) jakýchkoliv účtů na serveru, výhod, her a jiných předmětů za reálné peníze je přísně zakázáno. V případě zjištění je prodejci udělen ban a jeho účet může být smazán.
 6. Pokud je hráč nezletilý, za veškeré jeho činy zodpovídá zákonný zástupce.
 7. Konání jiné osoby na účtu hráče je považované za konání hráče samotného.
 8. Je zakázáno komukoliv sdělovat Vaše přístupové heslo k účtu.
 9. Hráč nesmí používat nevhodný, vulgární nick nebo nick zaměnitelný s členem týmu.
 10. Je přísně zakázané pokoušet se o připojení na cizí účet.
 11. Je zakázané obcházet ban jakýmkoliv způsobem, např. vytvořením nového účtu.

4. Finanční příspěvky pro server

 1. Hráč poskytuje příspěvek na provoz serveru dobrovolně a z vlastní vůle
 2. Hráč, který poskytuje příspěvek pro chod serveru je způsobilý na právní úkony, nebo se zasláním příspěvku na chod serveru souhlasil jeho zákonný zástupce. Souhlas není nutné dokládat při zakoupení, ale pouze v případě nějakého sporu
 3. Všechny finance za zakoupené služby budou využity na podporu serveru – tedy na prodloužení pronájmu zakoupených systémů, zvýšení slotů, vylepšení Hardware, nebo platba za pluginy, popřípadě za reklamu serveru.
 4. Příspěvek na server je nevratný a je považován za dar ve smyslu občanského a obchodního zákoníku.
 5. Hráč o VIP přichází bez nároku náhrady v případě vypršení doby jeho trvání, porušení pravidla či zániku serveru.
 6. V případě neaktivity hráče se VIP neprodlužuje. K prodloužení VIP účtu může dojít v případě technických problémů serveru, které trvají déle než 24 hodin.
 7. Pokud si hráč zakoupí nebo začne využívat prémiové výhody, automaticky tím schvaluje porušování Mojang zásad – tzv. EULY.
 8. Zakoupení výhod neznamená, že má hráč protekci proti trestům.
 9. Pokud se vyskytne problém s placenou službou, hráč je povinen tuto náležitost nahlásit prostřednictvím e- mailu ([email protected]) nebo využitím ticketů na Discord serveru.
 10. Není možné žádným způsobem vymáhat výhody, itemy nebo jiné věci za poskytnutí finančního příspěvku.
 11. Hráč má právo si za herní měnu zakoupit jakoukoli položku, která je v nabídce. Nikdo nemá právo jeho rozhodnutí měnit.
 12. Server nenese žádnou odpovědnost za to, jak hráč naloží se zakoupenou herní měnu, věci, atp.
 13. Vyhrazujeme si právo na jakoukoliv okamžitou změnu výhod.

5. Stavby, krádeže, griefing a podvody

 1. Hráč není povinen mít stavbu ochráněnou pomocí Residence, avšak je to serverem doporučeno.
 2. Jakékoli griefování majetku hráče i serveru se zakazuje. Toto pravidlo platí v jakémkoliv světě, tedy i v těžebních světech.
 3. Za griefing na serveru je považováno:
  • Jakýkoliv druh ničení stavby, které danému hráči nepatří
  • Jakékoliv úmyslné ničení stavby a okolí (redstone obvody, odstřelování firebally)
  • Zničení stavby, pokud byl do residence přidán a následně odebrán
  • Vykradení stavby/residence
  • Stavění LavaCast za účelem griefování
 4. Je zakázáno ničit cizí majetek bez vědomí a souhlasu majitele. Výmluva typu "On(a) to neměl(a) v rezidenci" se netoleruje.
 5. V případě, že hráč staví nevhodné a vulgární stavby kdekoliv na serveru bude neprodleně potrestán a stavba bude smazána bez nároku vrácení itemů/věcí.
 6. Pojem griefování je také bráno jako krádež v truhlách, shulker boxech, barelech a podobných blocích, do kterého jdou vložit věci.
 7. Zakazuje se jakýkoliv druh podvodu na hráčích nebo členech týmu a všeobecné podvody.
 8. Využívání nevědomosti jiného hráče s úmyslem jeho poškození, se trestá jako podvod.
 9. Je zakázáno stavět farmy/obvody či jiné věci, které by mohly způsobit zatížení serveru. V případě zjištění tohoto činu musí hráč, kterou ji postavil do 24hodin zničit, pokud tak neučiní, stavba mu bude smazána bez nároku vrácení itemů/věcí.
 10. V případě wipu světů ztrácí hráč možnost získání věcí zpět.

6. Serverové eventy

 1. Na eventech platí veškerá pravidla uvedená v těchto pravidlech serveru.
 2. Na eventech je zakázáno používání elyter, fly, speed potionů, raket, ender perel, chorus fruitů a dalších itemů, které by mohly zvýhodňovat hráče při eventu. Pokud je v pravidlech daného eventu uvedeno jinak, platí pravidlo daného eventu.
 3. Při eventu je zakázáno jakkoliv se probugovávat přes zdi.
 4. Eventer nebo Vedení serveru si nárokuje kdykoli změnit či zrušit event bez upozornění.
 5. V případě, že hráč pořádá event, nikdo na tomto eventu nesmí zemřít. Tzn., že hráč nesmí skákat do lávy, voidu atd. V případě porušení bude pořadateli udělen trest.
 6. Je zakázáno pořádat falešné eventy, tedy eventy, které jsou tvořeny za účelem zabíjet hráče.

7. Herní bugy, modifikované klienty, reklama

 1. Hráč je povinen každý bug nahlásit prostřednictvím ticketu na Discordu, nebo využitím online podpory na webu.
 2. V případě, že hráč bug nenahlásí, dopouští se bugování.
 3. Hráč, který bug neohlásí bude potrestán.
 4. Hráč, který bug nahlásí a následně ho zneužije bude potrestán.
 5. Hráč, který bug nahlásí a nezneužije ho nebude potrestán.
 6. Hráč, který bug nahlásí a přispěje tím k vylepšení serveru může dostat po rozhodnutí Vedení serveru nebo Správce serveru herní odměnu.
 7. Je zakázáno vlastnit nabugované, nagivované či Hacked Client itemy.
 8. Používání jakýchkoliv programů, modů, resourcepacků nebo jiných programů umožňující výhody, které nejsou běžně dostupné se považuje ze cheating.
 9. Je zakázáno používat jakýkoliv podpůrný nebo zvýhodňující program/mod/client pro vytváření výhod nebo nevýhod sobě nebo ostatním hráčům s cílem ulehčit si hraní.
 10. Za cheating se nepovažuje používání schválených módů nebo klientů definovaných v 7.11 a 7.12. ( !! wiki)
 11. Za povolené módy se považuje: Forge, Liteloader, Optifine, Shadres Mod. Rei’s Minimap, Armor Hud, Better Clouds, BetterPVP, Chunk Borders, Too Many Items, Damage Indicators, Better Animals Mod a módy podobné. Pro ujištění lze kontaktovat členy týmu prostřednictvím Discordu.
 12. Za povolené klienty se považuje: BadLion Client a LabyMod. Používání alternativních klientů je na vlastní riziko a není k ním poskytovaná žádná podpora. V případě vypnutí chatu nebude brán zřetel na chybějící logy.
 13. Skripty a jiné programy které nejsou uvedeny v 7.11 nebo v 7.12 jsou zakázané.
 14. Na serveru a službách s ním související, které spadají pod projekt BeastBlock.cz, je zakázáno umísťování reklamy v jakémkoliv smyslu.
 15. Posílání URL odkazů, které odkazují na stránky BeastBlock.cz, nebo na weby související se nepovažuje za reklamu a nemůže být trestáno.

8. Členové týmu

 1. Členové týmu se dělí na vedení serveru, technický tým, helper tým a builder tým.
 2. Majitel serveru může přijmout za člena týmu i osobu, která nebyla vyhlášena při náboru.
 3. Člen týmu je povinen vyřešit veškeré problémy hráčů spravedlivě, pokud je to možné. Tato povinnost neplatí pro buildery, techniky a vedení serveru a vedení týmů.
 4. Člen týmu má právo na svůj osobní život, není povinen trávit celý svůj volný čas na serveru.
 5. Nikdo z členů týmů nesmí poskytovat hráčům jakékoliv výhody, herní měnu, nebo cokoliv, co by bylo nespravedlivé vůči ostatním hráčům.
 6. Všichni členové týmu jsou povinni dodržovat všechna pravidla serveru.
 7. Členové týmu nesmí zneužívat své postavení vůči ostatním hráčům a mají zakázáno zveřejňovat informace, které jsou určené pouze pro tým.
 8. Každý člen týmu má právo jakéhokoli hráče sledovat bez předchozího upozornění.
 9. Členství v týmu nelze zakoupit.
 10. Člen týmu nesmí svůj účet předat nebo vypůjčit jiné osobě.
 11. Člen týmu má v případě zamítnutí žádosti o unban povinnost uvést důvod zamítnutí této žádosti.
 12. Člen týmu má právo teleportovat hráče, pokud se nachází v místech, kam nemá přístup nebo tam nemá být.
 13. Kandidát na člena týmu musí absolvovat pohovor na Discord serveru.
 14. Při komunikaci na Discord serveru platí zákaz ze strany hráče nahrávání člena týmu bez jeho souhlasu.
 15. Stížnosti proti konání členu týmu nebo podezření na zneužití práv vždy směřují k Majitelovi serveru prostřednictvím ticket systému na Discord serveru.
 16. Stížnost proti členovi týmu může být anonymní. Stížnost na člena by měla obsahovat:
  • Typ – špatné konání, nečinnost, givování itemů
  • Nick člena týmu, proti kterému je podaná stížnost
  • Kdy došlo ke špatnému kroku ze strany člena týmu
  • Důkaz – screenshoty nebo videa
 17. Člen týmu má oprávnění:
  • požadovat od hráče vysvětlení
  • vykonávat kontrolní, preventivní činnost bez předchozího upozornění
  • vytvářet obrazový záznam nebo video z konání
  • konzultovat své kroky s členem Vedení týmu nebo serveru
 18. Člen týmu má povinnost se v případě žádosti o unban vyjádřit.
 19. Člen týmu má možnost udělit trest, pokud se hráč dopustil k porušení pravidel. 1. Pokud člen týmu ukončí své působení na serveru BeastBlock.cz platí pro něho mlčenlivost.
 20. Členství v týmu není považováno jako práce ani jako brigáda.

9. Tresty a žádosti o unban

 1. O druhu a délce trestu rozhoduje člen týmu. Pokud je možnost, před udělením trestu člen poučí hráče o možnost požádat si o unban prostřednictvím online podpory nebo použitím ticket systému na Discordu.
 2. Vedení serveru má nárok na potrestání hráče bez uvedení důvodu, pokud:
  • Hráč se opakovaně dopouští stejného porušení pravidel
  • Hráč se nachází na blacklistu a tento blacklist obchází
 3. Tresty nacházející se v banovacím systému jsou maximální, trest může být nižší, ale nikdy vyšší.
 4. Tresty se mohou kombinovat.
 5. Pokud hráč chce zkrátit nebo zrušit trest vytvoří si ticket na Discord serveru, kde proškolená osoba rozhodne, má-li hráč nárok na zmírnění nebo zrušení trestu.
 6. Vedení serveru si vyhrazuje právo na jakoukoli editaci trestního systému serveru BeastBlock.cz.
 7. Vedení serveru může udělit trest který je v rozporu s banovacím systémem, který je dostupný pro členy týmu.
 8. Člen týmu může udělit následující tresty:
  • Trest smazání věci
  • Trest odnětí svobody ve vězení
  • Trest dočasného umlčení
  • Trest trvalého umlčení
  • Trest dočasného banu
  • Trest trvalého banu
  • Trest dočasného IP banu
  • Trest trvalého IP banu
  • Trest smazání residence
  • Trest zákazu přístupu na Discord
 9. Hráč má právo se odvolat proti rozhodnutí člena týmu o trestu na Discord serveru.
 10. Žádný hráč nemůže požadovat o udělení trestu sobě samému.
 11. Žádost o unban není možná podat při následujícím trestu:
  • Trest dočasného umlčení
  • Trest smazání věci
  • Trest odnětí svobody ve vězení
  • Blacklist
 12. Žádost o unban je možná podat při následujícím trestu:
  • Trest trvalého umlčení
  • Trest dočasného banu
  • Trest trvalého banu
  • Trest dočasného IP banu
  • Trest trvalého IP banu
  • Trest smazání residence
 13. Vedení a správci mají právo neodbanovat hráče, který se dopustil vážného poškození serveru.
 14. Námitku vůči rozhodnutí člena týmu je možné podat prostřednictvím ticketu na Discord serveru.

10. Finální informace

 1. Poslední úprava proběhla dne 26.08.2022, kdy nabývá platnosti a nahrazuje veškeré dříve vydané verze Pravidel serveru.

Kontakt - banner
V případě dotazů ohledně Pravidel neváhejte nás kontaktovat prostřednictvím Ticket systému na Discord serveru BeastBlock.cz.