Všeobecné obchodní podmínky

Obchodní podmínky - banner

Provozovatelem herního portálu BeastBlock.cz je:

 • Petr Onesork, se sídlem: Žežická 658/45, Ústí nad Labem 400 07, Česká republika,
 • identifikačním číslem (IČO): 17381860.

(dále jen „BeastBlock.cz“).

1. Úvodní ustanovení - banner

 • Tyto všeobecné obchodní podmínky se uplatní při uzavírání smluv vztahujících se ke koupi zboží v internetovém obchodě BeastBlock.cz (dále jen „Obchodní podmínky“) a řídí se především zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“). Kupní smlouvy se uzavírají mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „Kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce https://store.beastblock.cz (dále jen
  Webová stránka“) a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „Webové rozhraní obchodu“).

 • Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

 • Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. V případě změny či doplnění obchodní podmínek, je prodávající povinen zveřejnit aktuální znění obchodních podmínek na webové stránce a kupující se novým zněním obchodních podmínek vázán ode dne jejich účinnosti.

 • Pravidla používání služeb BeastBlock.cz jsou dostupná k zobrazení na webové stránce https://wiki.beastblock.cz/pravidla pod názvem Pravidla (dále jen „Pravidla“). Jestliže jsou tyto Obchodní podmínky v rozporu s Pravidly, platí ustanovení uvedené v těchto Obchodních podmínkách.

 • BeastBlock.cz je server určený pro multiplayer hru Minecraft a je dostupný na adrese uvedené na webových stránkách (dále jen „Herní server“).

 • Prodej digitálního zboží a služeb je pouze virtuální a to pouze ve hře Minecraft (dále jako „Hra“), kde se budoucí uživatel připojí pod IP adresou, která je specifikována vždy na webových stránkách.

2. Kupní smlouva - banner

 • Veškerá prezentace digitálního zboží a služeb umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

 • Digitální zboží a služby, je prodávající oprávněn měnit, a to jak u stávajících, tak budoucích kupujících. Oprávnění měnit dané produkty ze strany prodávajícího je umožněno i v případě uživatelských účtů kupujícího, který nemá zakoupené členství. Charakter a skladba produktů je garantována po dobu 14 dní od koupě, v případě změny produktů či konce projektu je toto oznámeno na webové stránce.

 • Veškeré Digitální zboží a služby (pokud není uvedeno jinak) lze získat také bezplatně po určité době hraní, výhrami či jako bonus.

 • Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o digitálním zboží a služeb, a to včetně uvedení cen jednotlivých produktů. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) a všech souvisejících poplatků (pokud není uvedeno jinak). Ceny zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

 • Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o případných nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Pokud je zboží digitálního charakteru a není prodáváno na fyzickém nosiči, náklady spojené s balením a dodáním jsou 0 Kč a nemusí být dále uváděny (pokud není uvedeno jinak).

 • Pro objednání kupující potvrdí souhlas s obchodními podmínkami a dle vybraného způsobu platby platbu dokončí. Kupující je povinen uvést správnou e-mailovou adresu na doručení potvrzení o úspěšném dokončení a zaplacení objednávky.

 • Před odesláním platby a dokončení objednávky je kupující povinen si zkontrolovat veškeré zadané údaje platby.

 • Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky, jež bude vyřízena do 30 minut od doručení. V případě prodlení doby dodání a v případě nedoručení výhod se kupující obrátí na prodávajícího přes ticket systém na Discord serveru, případně elektronickou formou na e-mail [email protected].

 • Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

 • Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

3. Cena zboží - banner

 • Cenu digitálního zboží a služeb dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu bezhotovostně prostřednictvím platebního systému.

 • Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu.

 • Prodávající se zavazuje na webových stránkách uvádět vždy aktuální informace o
  možnostech platby a případných poskytovatelích jednotlivých platebních metod.

 • Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

 • Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat (pokud není uvedeno jinak).

 • Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující provést přes uvedené zprostředkovatele:

  1. prostřednictvím služby PayPal - https://www.paypal.com/cz/home

  2. prostřednictvím služby Stripe - https://stripe.com/en-cz

  3. prostřednictvím služby GoPay - https://www.gopay.com/cs

4. Odstoupení od kupní smlouvy - banner

 • Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které již bylo aktivováno na herním serveru.

 • Nejedná-li se o případ uvedený v předchozím bodě obchodních podmínek, či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, ve kterém je předmětem kupní smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat na adresu elektronické pošty [email protected] nebo na komunikační platformě Discord – pomocí ticket systému. Prodávající však doporučuje zasílat odstoupení od kupní smlouvy společně se zbožím, které je předmětem kupní smlouvy.

 • V případě odstoupení od kupní smlouvy dle předchozích bodů obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu.

 • V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to na bankovní účet kupujícího, který kupující uvede v žádosti o odstoupení od kupní smlouvy. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím, či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí, nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

 • Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5. Práva z vadného plnění - banner

 • Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

 • Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

  1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
  3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
  5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 • Ustanovení uvedená v čl. 5.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

 • Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné ji při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí

 • Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího podáním reklamace pomocí emailové adresy uvedené na webových stránkách. V případě podání reklamace jiným způsobem na ni nemusí být reagováno. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

 • Kupující může podat reklamaci pomocí ticket systém na Discord serveru, popřípadě odeslat email s reklamací na [email protected]. V případě, že kupující použije jinou metodu nemusí být reklamace vyřízena či naní být odpovězeno.

 • Kupující je při podávání reklamace povinen dostatečně doložit, že řádně zaplatil objednanou službu – Potvrzení o zaplacení služby.

 • Kupující je oprávněn podat reklamaci prodávajícímu v případě, že: Nedošlo k doručení zakoupeného zboží ve stanoveném termínu nebo byla naúčtována částka vyšší než částka, která byla uvedena na webových stránkách.

 • Prodávající je oprávněn odmítnout reklamaci v případě, že:

  1. kupující odeslal platbu ve špatném formátu, nebo pokud není kupující schopen dodat adekvátní důkaz o zaplacení objednávky,
  2. kupující odeslal platbu ve špatném tvaru (v případě platby pomocí SMS obvykle špatný tvar SMS či telefonní číslo, na které byla SMS odeslána),
  3. kupující uvedl při objednávce chybné údaje.

6. Podpora zákzaníkům - banner

 • V případě problémů s využíváním služeb má zákazník možnost kontaktovat zákaznickou podporu pomocí podpory na službách související s BeastBlock.cz či prostřednictvím elektronické formy na e-mail [email protected].

 • Zákazník je povinen vždy uvádět pouze přesné, úplné a pravdivé informace a ve svých zprávách se vyjadřovat slušně. V opačném případě nemusí být zákazníkovi podpora poskytnuta.

 • Poskytovatel není povinen odpovídat na dotazy netýkající se poskytovaného zboží či služeb.

 • Zákazníkovi nenáleží žádná forma kompenzace v případě pozdní odpovědi ze strany poskytovatele.

 • V případě nejasného specifikování dotazu či zvolení nesprávné formy komunikace není poskytovatel povinen poskytnout odpověď.

 • Zákazník bere na vědomí, že především u náročnějších dotazů může dojít k prodloužení odpovědní lhůty.

7. Nedostupnost služeb - banner

 • Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv kupujícímu odebrat výhody v případném porušení pravidel či při případnému uzavření či pozastavení herního projektu BeastBlock.cz.

 • Poskytovatel je povinen na služby související s BeastBlock.cz umístit informace o plánované či neplánované odstávce služeb.

 • V případě uzavření služeb BeastBlock.cz kupující nemá nárok na vrácení peněžní částky z zakoupených výhod, pokud je nákup starší 14 dní.

8. Ochrana osobních údajů - banner

 • Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

 • Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

 • Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsoU přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

 • Veškeré informace o ochraně osobních údajů a s jejch nakládáním jsou vždy uvedeny na webové stránce https://wiki.beastblock.cz/gdpr.

9. Další práva a povinnosti smluvních stran - banner

 • Kupující nabývá vlastnictví k digitálnímu zboží a službám zaplacením celé kupní ceny zboží.

 • Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

 • Prodávající může zablokovat celý uživatelský účet či zrušit registraci a odebrat výhody a další zakoupené zboží, a to v případě, kdy kupující prokazatelně poruší své povinnosti uvedené v kupní smlouvě (včetně obchodních podmínek), zejména pak dojde-li k porušení pravidel uvedených na https://wiki.beastblock.cz/pravidla. Toto platí jak pro zákazníky se zakoupeným členstvím, tak pro ty, kteří členství nemají a hrají pouze na základě registrace.

 • K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

 • Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

 • Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 • Kupující nemá nárok na přeprodávání zboží dalším osobám.

10. Závěrečná ustanovení - banner

 • Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

 • Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

 • Poslední úprava těchto obchodních podmínek proběhla dne 23.10.2022, kdy nabývají platnosti a nahrazuje veškeré dříve vydané verze Všeobecných obchodních podmínek.

 • Poslední grafická úprava této stránky proběhla dne 18.03.3023, kdy byly změněny barvy odkazů a zvýrazenění tak, aby byly zachovány barvy značky.